UseTelugu.com – తెలుగు వాడండి

కమ్మని కాఫీ లాంటి తెలుగు .. మనసార ఆస్వాదించండి

అన్నమాచార్య కీర్తనలు (Annamaachaarya Keertanas)

April 4, 2015 by admin | 0 comments

annamayyaఅదివో అల్లదివో 

రాగం: మధ్యమావతి రాగం
తాళం: ఆది తాళం

పల్లవి:
అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము
పదివేల శేషుల పడగలమయము
॥అదివో॥

చరణం1:
అదే వేంకటాచల మఖిలోన్నతము
అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము
అదివో నిత్య నివాస మఖిలమునులకు
అదే చూడుడు, అదే మ్రొక్కుడు
అదే చూడుడదే మ్రొక్కుడానందమయము
॥అదివో॥

చరణం2:
చెంగటనల్లదివో శేషాచలము
నింగినున్న దేవతల నిజవాసము
ముంగిట నల్లదివో మూలనున్న ధనము
బంగారు శిఖరాల బహు బ్రహ్మమయము
॥అదివో॥

చరణం3:
కైవల్యపదము వేంకటనగమదివో
శ్రీవేంకటాపతికి సిరులైనవి
భావింప సకల సంపదరూప మదివో
పావనములకెల్ల పావనమయము
॥అదివో॥


 

కొండలలో నెలకొన్న… 

పల్లవి
కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు
కొండలంత వరములు గుప్పెడు వాడు….
॥కొండలలో॥

చరణం1:
కుమ్మర దాసుడైన కురువరతినంబి
యిమ్మన్న వరములెల్ల యిచ్చిన వాడు
దొమ్ములు సేసిన యట్టి తొండ మాన్ చక్కుర వర్తి
రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మిన వాడు..
॥కొండలలో॥

చరణం2:
అచ్చపు వేడుకతోడ అనంతాళు వారికి
ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచిన వాడు
మచ్చిక దొలక దిరుమలనంబి తోడుత
నిచ్చనిచ్చ మాటలాడి నొచ్చిన వాడు..
॥కొండలలో॥

చరణం3:
కంచిలోనుండ తిరుకచ్చినంబి మీద
కరుణించి తనయెడకు రప్పించిన వాడు
ఎంచి యెక్కుడైన వేంకటేశుడు మనలను
మంచివాడై కరుణ పాలించినవాడు
॥కొండలలో॥


 

ముద్దుగారే యశోద …

పల్లవి
ముద్దు గారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు
దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు
॥ముద్దు॥

చరణం1:
అంతనింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము
పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము
కాంతుల మూడు లోకాల గరుడపచ్చా పూస
చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు
॥ముద్దు॥

చరణం2:
రతికేళి రుఖ్మినికి రంగుమోవి పగడము
మితి గోవర్ధనపు గోమేధికము
సతమై శంఖచక్రాల సందుల వైదూర్యము
గతియై మమ్ము గాచే కమలాక్షుడు
॥ముద్దు॥

చరణం3:
కాళింగుని తలలాపై గప్పిన పుష్యరాగము
యేలేటి శ్రీ వేంకటాద్రి ఇంద్రనీలము
పాలజలనిధిలోన బాయని దివ్య రత్నము
బాలునీవలె దిరిగే పద్మనాభుడు
॥ముద్దు॥


తందనాన … 

తందనాన అహి – తందనాన పురె
తందనాన భళా – తందనాన
॥తందనాన॥
బ్రహ్మమొక్కటె పర – బ్రహ్మమొక్కట
పరబ్రహ్మమొక్కటె పర బ్రహ్మమొక్కటె

॥తందనాన॥

కందువగు హీనాధికములిందు లేవు
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ
ఇందులో జంతుకుల మంతానొక్కటె
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ
॥తందనాన॥
నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు నొకటె
అంటనే బంటునిద్ర అదియు నొకటె
మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టుభూమి యొకటె
చండాలు డుండేటి సరిభూమి యొకటే
॥తందనాన॥
కడగి యేనుగు మీద కాయు యెండొకటే
పుడమి శునకము మీద బొలయు యెండొకటే
కడుపుణ్యులను పాపకర్ములను సరిగావ
జడియు శ్రీ వేంకటేశ్వరుని నామమొకటె
॥తందనాన॥


 

బ్రహ్మకడిగిన … 

బ్రహ్మగడిగిన పాదము
బ్రహ్మము తానె నీ పాదము
బ్రహ్మగడిగిన పాదము

॥బ్రహ్మ॥

చెలగి వసుధ గొలిచిన దీ పాదము బలి తల మోపిన పాదము
తలకక గగనము తన్నిన పాదము బలరిపు గాచిన పాదము
॥బ్రహ్మ॥
కామిని పాపము కడిగిన పాదము పాము తల నిడిన పాదము
ప్రేమపు శ్రీసతి పిసికెడి పాదముపామిడి తురగపు పాదము
॥బ్రహ్మ॥
పరమ యోగులకు పరిపరి విధముల వర మొసగెడి నీ పాదము
తిరు వేంకటగిరి తిరమని చూపినపరమ పదము నీ పాదము
॥బ్రహ్మ॥